Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Monday, August 2, 2010

Gaya Bahasa dalam Puisi SN Datuk Dr. Usman Awang
Gaya Bahasa dalam Puisi SN Datuk Dr.Usman Awang
Oleh: Chai Loon Guan

Pendahuluan
Pada umumnya, bahasa merupakan satu daripada wahana perhubungan dan komunikasi antara manusia. Sebagai satu keperluan sosial, bahasa memang menjadi alat penting dalam soal menyampaikan maksud. Bahasa lazimnya diertikan sebagai satu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berhubung, manakala gaya bahasa pula bermaksud cara atau bentuk bahasa yang digunakan dalam pertuturan atau penulisan untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu.

Dalam konteks puisi, bahasa adalah alat yang digunakan oleh penyair untuk memindahkan pengalaman jiwa, iaitu pemikiran serta perasaannya ke dalam puisi. Bahasa dalam sesebuah puisi perlu juga memperlihatkan kehalusan, kesempurnaan dan kemuliaan pembentukan serta penyusunannya sebagai syarat-syarat keindahan bahasa sastera, khususnya puisi untuk menimbulkan kepelbagaian kesan kepada audien pembaca atau pendengarnya.

Makalah ini akan menganalisis aspek gaya bahasa SN Datuk Dr. Usman Awang (Allahyarham) atau Tongkat Warrant dalam sajak-sajak beliau yang boleh dibahagikan kepada tiga tahap, iaitu:-
• Tahap 40-an hingga 50-an (Antologi Gelombang: 1961)
• Tahap 60-an (Antologi Duri & Api: 1967)
• Tahap 70-an hingga 80-an (Antologi Salam Benua: 1982)

Definisi Gaya
Menurut Za’ba (1962), “ Gaya bahasa itu ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang, iaitu tentang perkataannya, ikatan ayatnya, jalan bahasanya, cara susunan atau bentuk peribahasanya.”

Hal ini ditegaskan lagi oleh Nik Safiah Karim (1988) yang menganggap gaya sebagai cara mengungkapkan bahasa, iaitu cara bertutur, menulis dan seterusnya. Gaya bahasa lazimnya melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan, frasa, ayat, dan ungkapan tertentu.

Watkin et.al (1865) pula menyebut: “Style is the manner of writing, the way the writer expresses his thoughts in language. Effective writing always involves the choice of words within sentences which basically express the same idea may seem vastle difference is usually due too style… The pattern and rhythm of your sentences should be varied, pleasing and appropriate to your subject matter and your own personality.”

Secara globalnya, gaya boleh saja berdasarkan kebolehan individu mengungkapkan kata-kata, berdasarkan masa (gaya lama, gaya klasik, dan gaya moden), medium atau bahasa pengantar (gaya Melayu, gaya Inggeris, dan gaya Arab), berdasarkan subjek atau bidang, misalnya falsafah, ilmiah, gaya popular atau pilihan dan gaya deduktif atau pengajaran dan seterusnya gaya berdasarkan tujuan.

Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang
Dalam usaha menganalisis gaya bahasa secara terperinci,sajak-sajak Usman Awang boleh dibahagikan kepada tiga tahap atau era, iaitu:-
• Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 40-an hingga 50-an.
• Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 60-an.
• Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 70-an dan 80-an.

Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Era 40-an hingga 50-an
Sajak-sajak Usman Awang pada akhir tahun-tahun 40-an dan awal tahun 50-an (Antologi Gelombang: 1961) dengan jelas sekali memperdengarkan nada, suara, irama dan pergerakan baris yang mendengungkan setia dan jujur sifat serta peribadi puisi Melayu lama kembali.

Yang sering diungkapkan oleh Usman Awang ialah unsur-unsur bentuk dan di dalam bentuk itu terangkum bunyi dan sajak-sajak pantun serta syair. Oleh itu, dalam sajak-sajak Jiwa Hamba, Gadis Suci dan Kami Tetap Bekerja, beberapa unsur bentuk (walaupun biasanya tidak seluruhnya) dikutip dan diadunkan kembali. Contohnya, dalam sajak Jiwa Hamba, penyair mengambil bentuk quatrain dan memberikan penekanan terhadap bunyi seperti yang terdapat pada rangkap pertama, iaitu:-

Termenung seketika sunyi sejenak,
Kosong dijiwa tiada penghuni,
Hidup terasa diperbudak-budak,
Hanya suara melambung tinggi.

(Jiwa Hamba: 1949)

Selain bentuknya yang bercorak Puisi Melayu Lama, yakni empat baris serangkap (quatrain), gaya Usman banyak dipengaruhi oleh gaya pantun, iaitu hujung rima setiap baris berentak a, b, a, b. Oleh sebab bentuknya seperti pantun, maka rentak yang terhasil daripadanya pun berentak pantun. Usman ternyata berhasrat untuk mengekalkan gaya tradisi melalui sajak ini. Gaya inilah yang telah menguasai keseluruhan kegiatannya, biarpun kita kemudiannya dapat menatap beberapa banyak perubahan.
Kosa-kosa kata ‘sakti’, ‘berapi’, ‘Melaka’ dan ‘merdeka’ yang turut terungkap di dalam rangkap 4 sajak yang sama jelas memperlihatkan gaya perlambangan diksi dalam sajak-sajak Usman pada era 40-an hingga 50-an untuk menimbulkan semangat nasionalisme dan cita-cita untuk memperjuangkan kebebasan masyarakat, kemanusiaan dan kemerdekaan pada era tersebut.

Contoh:
Ingatkan kembali kata sakti,
Demi bahang kesedaran berapi,
Di atas robohan Kota Melaka,
Kita dirikan jiwa merdeka.

(Jiwa Hamba: 1949)

Pada Usman, bahasa adalah alat atau wahana yang magis, yang dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar dan dapat dirubah perasaan atau pemikirannya oleh penyair. Dalam puisi-puisi awal Usman, kuasa bahasa ini datang daripada nada yang rendah, beralun lembut dan harmonis. Dengarkan bait pengalaman, ‘Gadis dan Ayat Suci’ misalnya:-
Suara yang manis dalam bisik daun-daun,
Beralun lagu Tuhan di sayap angin malam,
Redup menyusup di bawah langit bertirai sepi,
Gadis tetangga (simpatiku pada matanya yang buta),
Dari sinar hatinya membaca ayat-ayat suci.

(Gadis dan Ayat Suci: 1950)

Kita mendengarkan kehalusan bunyi-bunyi yang rendah dan merdu, berlari dengan ulangan vokal yang banyak, yakni a, i, u, merendahkan dan melembutkan suara penyair dan seterusnya mengesani seluruh suasana sajak. Sajak-sajak Usman Awang pada era ini turut memaparkan gaya perbandingan atau kiasan, yakni unsur-unsur metafora dan personifikasi. Misalnya, dalam sajak ‘Gadis dan Ayat Suci’ (1950), kata-kata seperti ‘syurga hidup’, ‘lagu Tuhan’, dan ‘bibir syurga’ memperlihatkan unsur metafora yang berkesan. Demikian juga, kata-kata ‘bunga merah’ dan ‘bunga mayat’ dalam sajak ‘Bunga Popi’ (1955).

Kosa-kosa kata seperti ‘teratai senyum’ dalam sajak ‘Gadis Suci’ (1950) dan ‘sedu menggoncang bahu’, ‘matahari bersembunyi di balik awan’ dan ‘merangkak senja’ dalam sajak ‘Gadis di Kuburan’ (1953) menonjolkan ciri-ciri personifikasi yang amat ketara sekali.

Menurut Ismail Hussein, ‘ Sekiranya kita teliti kepopularan Usman Awang yang hampir menjadi sebagai satu institusi di Malaysia, maka ini adalah akibat daripada sikap tradisionalnya dan sikap steoreotaipnya, iaitu bertentangan dengan sikap individualistik penyair moden.’ (Rahman Shaari, Dewan Sastera – Oktober 1983)
Secara tuntasnya, boleh dikatakan gaya bahasa Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an banyak dipengaruhi dan berhubungan rapat dengan bentuk puisi Melayu tradisional.

Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang pada Era 60-an
Penyair moden sentiasa memadankan isi dengan bentuk pengucapan. Sungguhpun Usman Awang amat akrab dengan gaya tradisi, namun terdapat beberapa sajak karya beliau yang menyimpang daripada gaya sajak era 40-an hingga 50-an. Antara lain seperti bait pertama dalam sajak ‘Kelopak Rasa’.

Jika rasa ini seperti angin malam
Bertiup dari laut dan gunung
Melampaui tanah-tanah subur dan ladang menghijau
Hati ini akan menghembuskan bahagia yang melimpah
Bergetar bagai riak di tasik hati
Bulan cerah
Kepada setiap benda
Supaya sama mencecah

(Kelopak Rasa: 1964)

Perkataan ‘rasa’ itu sendiri memperlihatkan beban makna yang taksa, dan makna ini ditambah pula apabila dibandingkan dengan ‘angin malam’ yang menuntut pembaca memberikan makna khusus kepadanya. Mungkin yang diberikannya ialah sifat-sifat kedinginan, kesegaran, konsep, dan misteri.

Kuntum-kuntum sajak Usman mengundang kita untuk mengisi makna ke dalamnya, dari perjalanan dan pergerakan kita. Kata-kata seperti ‘bahagia yang melimpah’ dan ‘riak’ bukan sahaja menjadi kata nama atau kata kerja biasa, tetapi oleh sebab begitu lama digunakan dalam konteks perasaan, maka makna yang agak penuh juga dibawakannya di samping siratan konotasi yang luas. Selain itu, gaya perbandingan atau gaya kiasan bercirikan penggunaan simile dapat dilihat pada baris-baris sajak yang sama, iaitu:-

Jika rasa ini seperti angin malam
(Kelopak Rasa: 1:1)
bergetar bagai riak di tasik hati
(Kelopak Rasa: 1:5)

Pembentukan kata ‘tasik hati’ pula menampilkan gaya perbandingan metafora. Usman Awang biasanya mencampurkan imej alam ‘tasik’ dan manusia ‘hati’, yakni yang satu melengkapi yang lainnya. Sesungguhnya, alam melatari hidup manusia, dan manusia bergerak dalam latarnya. Kedua-duanya digunakan sebagai bahagian penting dalam semua jenis sajak Usman, dan menjadi inti kepada metaforanya.

Pada dekad 60-an, Usman juga sering kembali kepada kekayaan peribadi Melayu untuk menguatkan karya modennya, malah beliau melihat:
Bidal pusaka nenek moyang
Bukan sekadar pemanis kata
Tapi bukti kebenaran hakikat.

(Gema: 1966)

Kadang-kadang metaforanya dibina dengan mengambil seluruh bidal dan peribahasa lama, tetapi di tempat-tempat lainnya hanya dihubungkan atau dirujuk kepadanya. Banyak juga metafora ini diciptanya sendiri dengan pandangannya bahawa kiasan dan perbandingan: “haruslah tepat segar asli” (Sikap & Pemikiran Usman Awang: Hal.165). Sajak ‘Anak Jiran Tionghua’ (Puisi-puisi Pilihan Sasterawan Negara Usman Awang: Hal.117) pula mempunyai susunan rima di rangkap 1 (a,a,b,b), rangkap 3 (a,b,b,b) dan rangkap 5 (a,a,a,a). Ini menunjukkan bahawa Usman Awang masih mengekalkan gaya bahasa puisi Melayu tradisional, seperti yang dapat dilihat dalam rangkap pertama sajak tersebut:

Begitu kecil ia berdiri di tepi pagar,
Kilat matanya memanggil Iskandar,
Siapa lalu siapa berkaca,
Melihat keduanya bergurau senda.

(Anak Jiran Tionghua: 1962)

Kata-kata ‘kilat’ dan ‘berkaca’ dalam contoh di atas selain puitis juga padat dan tepat gambaran. Selain itu, gaya perbandingan personifikasi atau pengorangan jelas terpancar pada baris kedua rangkap tersebut, iaitu:-

Kilat matanya memanggil Iskandar
(Anak Jiran Tionghua: 1962)

Usman mulai menggunakan gaya bahasa pengulangan, iaitu pengulangan kata,ungkapan, baris dan rangkap pada dekad 60-an. Tetapi Usman juga berubah dengan suasana zamannya. Apabila rakyat mulai bebas dan unsur-unsur verse libre mendapat sambutan, maka Usman juga berubah, walaupun perlahan-lahan dengan zamannya. Bentuknya tidak pernah statis. Beliau mempercayai bahawa puisi menjadi sebahagian daripada seluruh masyarakatnya dan penyair harus peka kepadanya oleh sebab puisi memperjuangkan masyarakat itu. Usman bergerak dan berubah dengan keperluannya. Gerak pantun yang perlahan, irama yang agak lembut dan gemalai harus dipercepat dan dinyaringkan suaranya.

Peribadi dan jiwa puisi Usman masih Melayu walaupun kulit, wajah dan bentuk luarannya sering mengalami eksperimen dan inovasi. Sajak-sajak “Cahaya” (1965), “Darah Doa” (1966), “Kehilangan Nama” (1967), “Suara dari Pusara” (1968), dan “Kambing Hitam” (1969) memperlihatkan suatu perubahan yang amat ketara dari segi bentuk baris dan telah menyeberang masuk ke genre prosa dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih berbentuk lagu. Sajak-sajak ini berbentuk prosa naratif dan memuatkan beberapa cebisan bahasa harian. Diksinya tidak diperindah, tetapi dibenarkan mengikut alir ras dan ucapan harian. Perhatikan sajak “GEMA” (Tablo Aminuddin Baki: 1966) di bawah:-

Suara I
Dua puluh enam Januari
Seribu sembilan ratus dua puluh enam
Matahari pagi memancarkan sinar
Angin sepoi menyampaikan khabar
Untuk keluarga di daerah Chemor
Bahawa seorang putera telah dilahirkan

Ah, cuma putera biasa dari keluarga takwa
Yang nanti besar dari sejuk bumi kota timah
Didakinya hidup dalam semangat
Melengkap diri
Dadanya ilmu jiwanya iman hatinya budi

(Gema: 1966)

Pada era ini juga Usman Awang juga telah memperkenalkan dua bentuk baru dalam sajak ciptaan beliau, iaitu “Balada” dan “Tablo”. Kedua-dua unsur ini menjadi ranting kepada perkembangan gayanya. “Balada” Usman Awang ialah bentuk naratif panjang, tetapi sering pula ditambahkan dengan bentuk retorik dan drama. “Tablo” pula semacam sandiwara untuk suara, suatu persembahan yang berdasarkan kekuatan, kemerduan unsur-unsur bahasa dan ucapan. Contoh sajak-sajak yang bercirikan “Tablo” ialah “Cahaya” (1965) manakala “Kambing Hitam” (1969) memaparkan bentuk balada.

Jelas kepada kita bahawa gaya bahasa Usman pada dekad 60-an masih terikat kepada tradisinya, sumber bahasa sastera pertamanya yang berpusat kepada pantun, tetapi ditambah juga dengan bahasa syair, gurindam, hikayat dan juga bahasa puisi yang digunakan dalam tahun 1930-an. Meskipun demikian, bahasa Usman yang biasanya lembut dapat memberikan kesan yang mesra. Beliau juga meletakkan bahasa yang bersih sebagai unggul sasteranya. Ayat-ayatnya selalu disaring dan disampaikan dengan mengikut adab dan kebiasaan berbahasa, dengan sopan-santun, dengan sukatan dan nada yang sesuai.

Analisis Gaya Bahasa Sajak-sajak Usman Awang pada era 70-an hingga 80-an
Pada tahun 1971 pun, kita masih menemukan imej dan diksi yang mengingatkan kita cara penyair tradisional menggubah gambar hati yang dibahagiakan cinta muda. Lihat misalnya bait-bait sajak yang berikut:-

Akan kupintal buih-buih
Menjadi tali
Mengikatmu
Akan kuanyam gelombang-gelombang
Menjadi harapan
Ranjang tidurmu
Akan kutenun awan-gemawan
Menjadi selendang
Menudungi rambutmu

(Kekasih:1971)

Betapa penyair peka akan bunyi-bunyi bahasa Melayu, terutama yang lembut, mersik dan yang melukiskan dunia indah. Unsur fantasi yang ditambah kepada tema kasih sayang mengangkat kita ke alam atau dunia di luar kenyataan.

Kutipan daripada “Kekasih” ini juga ialah contoh yang baik untuk suatu gaya tradisional, iaitu pengulangan baris atau struktur bait yang dikenal sebagai teknik paralelisme. Bait-bait “Kekasih” ini juga berlandaskan sesuatu struktur yang terbahagi kepada tiga baris, yang diulang hingga akhir sajaknya. Dalam susunan begini hanya kata-kata yang diganti, manakala bentuknya kekal. Misalnya dalam baris pertama bait pertama frasa “kupintal” diubah menjadi “kuanyam” dalam bait kedua. Seterusnya “buih-buih” bait pertama menjadi “gelombang-gelombang” pada bait kedua.

Paralelisme ini memberikan rentak yang tertentu dan teratur yang akhirnya mencipta suatu irama yang stabil dan berulang-ulang. Tetapi perlu saya tegaskan di sini, walaupun Usman popular kerana bahasa dan tekniknya yang dekat kepada tradisi Melayu, namun beliau juga sering menggunakan bahasa yang lebih nyaring dan tegas nadanya, terutama dalam sajak-sajak perjuangannya seperti “Benarkah Ketam Mengajar Anaknya Berjalan Betul?” (1979) dan “Selembar Kamus Kemiskinan” (1984).

Pada era 70-an dan 80-an ini, gaya pengulangan kata, ungkapan, baris dan rangkap turut hadir dalam sajak-sajak Usman Awang untuk menimbulkan irama atau suasana muzikal untuk mengindahkan pendengaran, menegaskan maksud tertentu sebagai persoalan utama dan menarik tumpuan perhatian atau pendengaran. Contoh ketiga-tiga tujuan serta kesan ini dapat dirasakan dalam petikan puisi yang berikut:-

Selamat tinggal
Selamat tinggal wahai awan
Selamat tinggal matahari
Selamat tinggal bulan
Selamat tinggal kupu-kupu sayang
Selamat tinggal wahai
Burung-burung bersarang
Selamat tinggal anak-anak bermain riang.

(Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya: 1979)

Pengulangan ungkapan atau rangkai kata “Selamat Tinggal” yang berbentuk anafora itu berjaya menimbulkan kesan irama atau muzikal yang segar. Kedudukan pengulangan tersebut telah berhasil menarik tumpuan perhatian atau pendengaran yang tidak dipaksa. Di samping itu, kehalusan serta kelembutan pengucapannya semakin memperkuat dan memperdalam kesan pernyataan kehampaan terhadap kemusnahan keindahan alam yang asli, iaitu titik persoalan utama puisi tersebut.

Unsur-unsur puisi lama tidak terlalu benar lagi dalam karya-karya Usman Awang. Unsur-unsur kontemporari menjadi lebih penting. Bentuk sajak Usman tidak lagi begitu licin dan harmonis tetapi berbentuk pecah-pecah seperti “Salji Hitam” (1970). Baris dan iramanya tidak lagi regular tetapi berubah mengikut nada dan suasana hati kata-kata serta penyairnya. Puisi-puisi lain seperti “Salam Benua” (1970), “1971 – 1991” (1971) dan “Ucapan” (1982).

Sajak-sajak terbaru Usman Awang pada dekad 1990-an masih jelas mempertahankan tradisi berpuisi dengan menggunakan kata-kata, frasa, klausa dan sintaksis untuk mengungkapkan nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaan tanpa takut untuk menyatakan yang benar. Usman telah menyambung tradisinya, memberikannya suatu lafaz yang segar di persada tanah air.

Contoh I:
Telah kuanyam mutiara
Kebijaksanaan menjadi teknologi
Demi membina sebuah negara perkasa
Dan kaya
Dengan daya fikir, akal budi dan semangat berani
Menebus maruah bangsa
Mengembalikan keyakinan diri

(Kepada Pemimpin Perdana Dr.Mahathir Mohammad – sempena 15 tahun pentadbirannya: 31 Julai 1996)

Rumusan:
Setelah mengkaji dan menghalusi sajak-sajak Usman Awang sejak era 40-an hingga 80-an, jelas dapat saya simpulkan bahawa sajak-sajak Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an, banyak memaparkan gaya bahasa pantun, iaitu intipati ciri puisi Melayu tradisional. Penyesuaian bentuk dan gaya Melayu pada zaman tersebut sebenarnya ialah suatu siri eksperimen yang separuh sedar dan separuh spontan.

Ciri-ciri tradisional Usman semakin berubah pada era 60-an. Bentuk baris puisi-puisinya tidak lagi berjumlah empat tetapi dikurangkan menjadi tiga atau dua, ataupun ditambah menjadi lima dan enam. Nafasnya kadang-kadang dipendekkan atau dipanjangkan untuk memenuhi ciri-ciri kontemporari yang ditandai oleh pelbagai eksperimen penyesuaian dan percubaan cara berbicara. Dengan bahasa lembut romantik untuk sejumlah sajak, dan bahasa yang bersahaja tetapi sinis untuk sajak-sajak yang lain, Usman mengukir nama sebagai penyair yang amat penting dalam petak kesusasteraan tanah air. Kejayaan Usman dalam beberapa buah sajaknya yang popular terletak pada kebolehannya memadukan sifat romantik serta sifat seriusnya itu, sehingga kadang-kadang dalam kesedihan tragedi, kita dapat merasakan keindahan hidup.

Sajak-sajak beliau pada era 70-an semakin stabil dan mantap serta dihalusi lagi pada tahun-tahun 80-an dan 90-an melalui eksperimen-eksperimen hingga menyeberang masuk ke dunia prosa naratif dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih mendekati lagu. Bahasa mutakhir Usman lebih mendekati maksud asal dan objektif, sesuai dengan zamannya.

Dapat saya simpulkan di sini bahawa Usman menganggap bahawa bahasa sesebuah puisi haruslah cantik serta sesuai. Kecantikan ini dicipta dengan landasan dan bentuk sastera tradisional, manakala kesesuaian ditentukan oleh tema, zaman dan tuntutan kebebasan. Kecantikan dan kesesuaian ini juga menolong memadukan karya-karyanya. Konsep puisi beliau amat bergantung kepada prinsip bahawa bahasa bersopan santun, berukur dan harus terkawal. Cita rasanya yang halus pula membimbing penyair untuk mencapai bahasa yang dianggap unggul ini, persis kata SN Dr. Muhammad Hj.Salleh, “Usman Awang: Penghubung sastera moden dengan akar tradisi!”.

Biodata Penulis
CHAI LOON GUAN

Chai Loon Guan atau nama penanya Adichonan dilahirkan pada 9 Februari 1960 di Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan. Beliau mendapat pendidikan awal di SRJK Methodist, Tg.Malim pada tahun 1967 - 1972 dan sekolah menengah di SMJK Methodist, Tg.Malim pada tahun 1973 – 1977 sebelum melanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras pada tahun 1980 – 81, Institut Bahasa, Kuala Lumpur (1991) dan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya (1994 – 1998).

Kini, beliau kembali aktif berkarya dalam pelbagai genre penulisan bahasa Melayu. Antara lain sajak, cerpen dan rencana bahasa dan sastera dalam Dewan Sastera, Pelita Bahasa, Dewan Siswa, Mingguan Malaysia dan Berita Minggu. Beliau pernah berjaya menggondol beberapa banyak anugerah peringkat negeri dan nasional seperti Hadiah Puisi MAYC Perak (1980). Hadiah Sajak Hari Guru Perak (1983 – 1990), Hadiah Sastera Utusan-Public Bank (1988, 1989, 1993 & 1995), dan Hadiah Sastera DBP-Maybank (1992 & 1993).

Sebagai Munsyi Dewan DBP, beliau pernah diberi kepercayaan untuk menjadi fasilitator sastera (genre sajak) dalam majlis-majlis kebahasaan dan kesusasteraan sama ada di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Antara lain, fasilitator Perkampungan Penulis Muda Sekolah-sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan di Resort Pangkor Holiday, Pangkor (2003), dan fasilitator Perkampungan Bahasa Melayu Sekolah-sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan di Resort Kolam Air Panas, Pengkalan Hulu (2007).

Antara karya Chai Loon Guan yang telah diantologikan bersama adalah seperti Potret (1983), Jendela (1984), Lapar (1986), Kamar (1987), Pahlawan (1988), Rumah Pusaka (1989), Rahsia Hati (1990) terbitan Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Surat Daripada Ana (1989), Mira Nabila (1989), Puyan Jelepek (1995), Sungai Kasih (1994) terbitan Utusan Melayu Publication, Di Dunia Permata (1993) terbitan Marwilis Publisher, Melodi Hidup (1989), Taman Bahasa Ibunda (1993), Di Pelabuhan Senja (1993), Menara V (1993), Menara VI (1995), & Antologi Sastera - Bacalah Dalam Bahasamu (2000) terbitan DBP, Temu Puisi III (1993) terbitan Kementerian Kebudayaan, Kesenian & Pelancongan Malaysia, Pelangi Keakraban (1997) terbitan Penerbit Fajar Bakti, Pasir Salak – Bumi Pahlawan Melayu (1993), Rupa Kata (1996), Pasir Salak Sehamparan Sejarah Perjuangan (1997), Antologi Puisi & Sketsa KOSOVO (1999) terbitan Yayasan Perak & Yayasan Kesenian Perak, Sumpah Setia Bahasa (1999) terbitan Gapena – Rhythm Cons. Bhd., Permata Hati (1997) terbitan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Ridzuan I (1994), Menara Condong (1994), Danau Hati(2000), Suratan (2000), Khazanah Sastera Karyawan Pk (2002), Istana Kasih II (2007) terbitan Persatuan Karyawan Perak, Antologi Puisi Perseorangan, Di Padang Kehidupan (2008) dan Antologi Cerpen Perseorangan, Di Perantauan Impian (2009) terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Beliau telah dianugerahi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (2002), Munsyi Dewan (2004), Anugerah Khas Hari Guru Daerah Batang Padang (2007), Guru Cemerlang Bahasa Melayu (2008) dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (2009).

(Sumber: Dewan Bahasa Ogos 2010)

No comments: